Mere end 30 års erfaring

RESTATO® er ejendomsmæglerfirma og ejendomsrådgivere med speciale i erhvervsejendomme. Vi har gennem mere end 30 år opbygget en unik platform for formidling og rådgivning vedrørende salg/udlejning af erhvervs-, industri- og investeringsejendomme.
Herudover foretager RESTATO® vurdering af alle typer erhvervsejendomme herunder valuarvurdering af Andelsboligforeningsejendomme, markedslejevurderinger samt vurderinger i forbindelse med syn- og skønssager.
RESTATO® blev grundlagt af Henrik Therkelsen i 1987.
Henrik har fungeret som ejendomsmægler i Odense siden 1978.
Beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig vurderingsmand samt skønsmand ved Voldgiftsnævnet.

RESTATO® er tilsluttet Danmarks største database for erhvervsejendomme www.ejendomstorvet.dk
RESTATO® er medlem af ejendomsmæglernes faglige organisation Dansk Ejendomsmæglerforening www.de.dk
RESTATO® har tegnet ansvars- og garantiforsikring, der gælder ved formidling af fast ejendom i Danmark. Forsikringen er tegnet ved HDI Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, tlf. 33 36 95 95 via Dansk Ejendomsmæglerforening.
Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, tlf.nr. 3529 1000, www.erhvervsstyrelsen.dk er ressortmyndighed for ejendomsmæglerbranchen. ”Ejendomsmægler” er en beskyttet titel, hvorfor titlen kun må benyttes af personer, der er registrerede i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister.
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 7025 3666, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Persondatapolitik

Vi har fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.
Ligesom alle andre virksomheder i EU er vi omfattet af Databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 (GDPR), som sammen med den danske persondatalov/databeskyttelseslov indeholder retningslinjerne for vores persondatabehandling.
Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.
Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller professionelt.
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside eller i vores fysiske kontor.
Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.
-               Når du benytter vores hjemmeside, herunder bestiller vurdering, fremvisning, henter salgs- eller lejemateriale, indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
-               Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder sætter din ejendom til salg eller til leje, køber eller lejer et lokale/en ejendom, vi har til salg eller udlejning, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger.
For at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. hvidvaskloven, får vi udover dine kontaktoplysninger, som del af dine identitetsoplysninger, også dit cpr-nr. og yderligere kontroloplysninger (f.eks. legitimation). Disse bruges til den kundekendskabsprocedure, vi skal gennemføre, herunder identificerer ejer- og kontrolstrukturer og reelle ejere. Vi har en underretningspligt, som betyder, at dine personoplysninger kan blive videregivet til of-fentlige myndigheder. Vi opbevarer de oplysninger om dig, der kun vedrører hvidvasklovens forpligtelser, i 5 år efter sagens afslutning.
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning.
-               Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer.
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.
Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.
Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.
Vi videregiver dine personoplysninger til f.eks. advokater, øvrige rådgivere, eksterne leverandører og ejendomstorvet.dk. Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os.
Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os ved at kontakte os.
Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.
Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.
Når vi videregiver dine oplysninger, herunder din adresse, til Ejendomstorvet, er dette med henblik på markedsføring, statistik og referencer.
Ejendomstorvet.dk er en portal for erhvervslokaler og erhvervsejendomme. Ejendomstorvet.dk anvender dine oplysninger til udarbejdelse og vedligeholdelse af database over solgte ejendomme, som kan tilgås af Ejendomstorvets kunder.
Ejendomstorvet.dk:
-               Indhenter og videregiver dine oplysninger på baggrund af persondataforordningens art. 6, stk.1, litra f.
-               Opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert.
-               Har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges, eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.
-               Behandler dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålet hermed.
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Ejendomstorvet.dk behandler om dig. Herudover har du en række rettigheder, som du kan læse mere om i Ejendomstorvet. Dk’s privatlivspolitik samt på www.ejendomstorvet.dk
Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.
Vi sikrer behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger ved både fysisk, tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.
Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
-               Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
-               Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
-               Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
-               Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
-               Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
-               Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du kan klage til os, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, ved at kontakte os.
Du har også ret til klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.